1

Đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, nhà thầu chính có quyền giao 100% công việc của hợp đồng đã ký kết với bên giao thầu cho nhà thầu phụ không?

  • A

  • B

    Không

  • C

    Tùy thuộc vào tình hình cụ thể và nhà thầu chính quyết định

  • D

    Do bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận