1

Số lượng mốc chuẩn khi khi đo lún các công trình xây dựng cần ít nhất là:

 • A

  2

   

 • B

  3

   

 • C

  4

   

 • D

  5