1

Trong quá trình khoan phải theo dõi, đo đạc và ghi chép đầy đủ

những nội dung:

 • A

  Diễn biến trong quá trình khoan như: tốc độ khoan, hiện tượng tụt cần khoan, lưu lượng và mầu sắc dung dịch…

   

 • B

  Đo chiều sâu khoan và mô tả địa tầng, địa chất thủy văn.

 • C

  Công tác lấy mẫu thí nghiệm; thí nghiệm SPT, cắt cánh…

   

 • D

  Cả ba phương án a, b, c.