1

Để bảo vệ mặt tràn khỏi bị khí thực phá hủy khi lưu tốc vượt qua 15 m/s cần khống chế các gồ ghề cục bộ trên bề mặt trong phạm vi cho phép và bổ sung biện pháp nào sau đây?

 • A

   

  Bọc thép phần mặt tràn có khả năng bị xâm thực.

   

 • B

  Đưa không khí vào dòng nước ở vùng có khả năng khí thực.

   

 • C

  Cả a và b.

   

 • D

  Hạn chế độ mở cửa van để khống chế lưu tốc trên mặt tràn.