1

Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây
dựng phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào?

 • A

  Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

 • B

  Tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

 • C

  Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện

 • D

  Tất cả các quy định tại a, b và c