1

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được ước tính dựa trên nội dung nào sau đây?

 • A

  Cơ sở quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ theo phương án thiết kế sơ bộ của dự án và suất vốn đầu tư xây dựng

 • B

  Dữ liệu chi phí của các dự án tương tự về loại, cấp công trình, quy mô, công suất

 • C

  Dựa trên nội dung a hoặc b

 • D

  Không căn cứ vào các nội dung trên