1

Phương pháp (mô hình) nào sau đây được sử dụng để xác định chiều cao sóng thiết kế:

 • A

  Mô hình mô phỏng

 • B

  Mô hình vật lý

 • C

   Mô hình thực nghiệm

 • D

  Mô hình toán