1

Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước bên trong theo:

 • A

  Lưu lượng trung bình trong một giây.

 • B

  Lưu lượng lớn nhất trong một giây.

 • C

  Lưu lượng trung bình trong một giờ.

 • D

  Lưu lượng lớn nhất trong một giờ.