1

Yêu cầu độ chính xác công trình phụ thuộc vào:

 • A

  Kích thước hạng mục; chất lượng xây dựng; tính chất; hình thức kết cấu; trình tự và phương pháp thì công xây lắp.

   

 • B

  Kích thước hạng mục; vật liệu xây dựng; tính chất; hình thức kết

  cấu móng; trình tự và phương pháp thi công xây lắp.

 • C

  Chiều cao công trình; vật liệu xây dựng; tính chất; hình thức kết cấu;

  trình tự và phương pháp thi công xây lắp.

   

 • D

  Kích thước hạng mục; vật liệu xây dựng; tính chất; hình thức kết cấu; trình tự và phương pháp thi công xây lắp.