1

Thí nghiệm ép nước để nghiên cứu tính thấm của đất đá thực hiện với áp lực tiêu chuẩn và thời gian kéo dài sau khi đạt lưu lượng ổn định là trường hợp nào trong các phương án dưới đây:

 • A

  15 m cột nước và tiến hành cho tới khi lưu lượng ổn định trong thời gian 30 phút

   

 • B

  10 m cột nước và tiến hành cho tới khi lưu lượng ổn định trong thời gian 15 phút

   

 • C

  10 m cột nước và tiến hành cho tới khi lưu lượng ổn định trong thời gian 30 phút

   

 • D

  20 m cột nước và tiến hành cho tới khi lưu lượng ổn định trong thời gian 30 phút