1

Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi bổ sung khi nào?

 • A

  Phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế

 • B

  Khi có thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng

 • C

  Khi đơn vị khảo sát thay đổi nhân lực và thiết bị khảo sát xây dựng

 • D

  Đáp án a và b