1

Các công trình chủ yếu từ cấp mấy trở lên phải bố trí thiết bị quan trắc sự làm việc của công trình và nền?

 • A

   

  Cấp I

   

 • B

  Cấp II

   

 • C

  Cấp III

   

 • D

  Cấp IV