1

Trong trường hợp Tổng thầu ký hợp đồng với nhà thầu phụ, quy định nào sau đây là đúng về trách nhiệm của nhà thầu đối với chủ đầu tư về tiến độ và chất lượng các công việc đã ký kết?

 • A

  Các nhà thầu phụ trực tiếp có trách nhiệm đối với chủ đầu tư về phần công việc thực hiện.

 • B

  Trách nhiệm thuộc về tổng thầu, kể cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện

 • C

   Cả tổng thầu và nhà thầu phụ có trách nhiệm trực tiếp đối với chủ đầu tư.

 • D

  Các trường hợp trên đều đúng