1

Kết quả đo độ lún công trình được sử dụng để giải quyết nhiệm vụ gì:

 • A

  Đánh giá, kiểm chứng các giải pháp thiết kế nền, móng và cung cấp tài liệu cho

   

 • B

  Đánh giá, kiểm chứng các giải pháp thiết kế và và làm cơ sở để đưa ra các biện pháp thi công công trình

   

 • C

  Đánh giá, kiểm chứng các giải pháp thiết kế nền, móng và làm cơ

  sở để đưa ra các biện pháp phòng chống sự cố

   

 • D

  Kiểm tra độ ổn định của công trình và cung cấp tài liệu cho xây dựng công trình