1

Để xác định cao độ miệng lỗ khoan ngoài thực địa, cần phải dựa vào:

 • A

  Địa hình thực tế để ước lượng cao độ

   

 • B

  Cọc mốc cao độ; cọc định vị công trình có ghi cao độ hay mốc cao

  độ giả định và xác định cao độ sau.

   

 • C

  Lập mốc giả định tại khu vực xây dựng công trình và xác định cao

  độ theo mốc này

   

 • D

  Địa hình thực tế và mốc giả định để ước lượng cao độ