1

Trường hợp nào đường sắt được phép thiết kế giao cắt cùng mức với các đường bộ?

 • A

  Đường sắt cấp 1, cấp 2, cấp 3 khổ 1000 mm

 • B

  Đường sắt cấp 2, cấp 3 khổ 1000 mm và cấp 3 khổ 1435 mm

 • C

   Đường sắt cấp 1, cấp 2, cấp 3 khổ 1000mm và khổ 1435 mm

 • D

  Không trường hợp nào được phép thiết kế giao cắt cùng mức với đường bộ