1

Phương pháp và mức độ xử lý nước thải phụ thuộc vào:

 • A

  Lưu lượng, thành phần, tính chất của nước thải.

 • B

  Đặc điểm của nguồn tiếp nhận và các yêu cầu vệ sinh khi xả nước thải vào nguồn.

 • C

   Các điều kiện cụ thể của địa phương.

 • D

  Cả 3 đáp án a, b, c.