1

Trong trường hợp gặp khó khăn về địa hình, không thể khoan đúng vị trí đã định và nếu không có quy định gì đặc biệt thì được phép dịch chuyển vị trí lỗ khoan với khoảng cách bao nhiêu:

 • A

  Tùy ý, miễn là thuận lợi cho công tác khoan

   

 • B

  0,5 đến 1 m tính từ vị trí lỗ khoan thiết kế, nhưng phải bảo đảm mục

  đích thăm dò của lỗ khoan

   

 • C

  0,5 đến 3 m tính từ vị trí lỗ khoan thiết kế

   

 • D

  0,5 đến 1,5 m tính từ vị trí lỗ khoan thiết kế