1

Khi có cống ngầm đặt dưới đập đất thì cần áp dụng biện pháp nào để nối tiếp thân cống với đất đắp đập?

 • A

   

  Làm các tường (cừ tai) cắm vào thân đập.

   

 • B

  Làm tầng lọc ngược bao quanh ống cống ở đoạn cuối cống.

   

 • C

  Cả a, b và đắp đất sét bọc quanh cống.

   

 • D

  Cả a và b.