1

Nội dung nào sau đây là đúng quy định về việc bảo đảm thanh toán hợp đồng xây dựng?

 • A

  Trước khi ký kết hợp đồng xây dựng, bên giao thầu phải có bảo đảm thanh toán phù hợp với tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng

 • B

  Nghiêm cấm bên giao thầu ký kết hợp đồng xây dựng khi chưa có kế hoạch vốn để thanh toán theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng, trừ các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp

 • C

  Bao gồm cả nội dung a và b

 • D

  Chỉ cần nội dung a hoặc b