1

Theo phân cấp kỹ thuật đường sắt Việt Nam thì đường sắt cao tốc và cận cao tốc:

 • A

  Chỉ dành riêng cho vận tải hành khách

 • B

  Chỉ dành cho vận tải hàng hóa

 • C

  Dành cho vận tải hành khách là chủ yếu

 • D

  Dành cho vận tải cả hàng hóa và hành khách