1

Bậc tin cậy của trạm bơm cấp nước sinh hoạt được phân thành:

 • A

  1 loại.

 • B

  2 loại.

 • C

  3 loại.

 • D

  Không xác định.