1

Mốc đo độ lún có các loại sau:

 • A

  Mốc gắn tường, cột

 • B

  Mốc nền móng

   

 • C

  Mốc chôn sâu

   

 • D

  Cả ba loại a,b,c