1

Khi định vị vị trí lỗ khoan ngoài thực địa cần phải:

 • A

  Ước lượng vị trí lỗ khoan ngoài thực địa

   

 • B

  Bảo đảm đúng tọa độ vị trí lỗ khoan đã được quy định trong bản nhiệm vụ khảo sát

   

 • C

  Tuân theo các quy định của công tác đo đạc trong tiêu chuẩn liên quan

   

 • D

  Phương án b và c