1

Tốc độ thiết kế của đường được hiểu thế nào?

 • A

  Tốc độ lớn nhất cho phép xe chạy trên đường

 • B

  Tốc độ khai thác của đường

 • C

  Là tốc độ được dùng để tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của đường trong trường hợp khó khăn

 • D

   Tốc độ trung bình xe chạy trên đường