1

Mốc chuẩn cần thỏa mãn các yêu cầu nào:

 • A

  Giữ được ổn định trong suốt quá trình đo độ lún công trình

   

 • B

  Cho phép kiểm tra một cách tin cậy độ ổn định của các mốc khác

   

 • C

  Cho phép dẫn độ cao đến các mốc đo lún một cách thuận lợi

   

 • D

  Cả ba yêu cầu trên