1

Chiều dày đáy tường nghiêng bằng bê tông cốt thép của đập đất chọn bằng bao nhiêu?

 • A

   

  Không nhỏ hơn H/Jcp (H- cột nước làm việc lớn nhất; Jcp: của vật liệu bê tông)

   

 • B

  Không nhỏ hơn H/10.

   

 • C

  Theo điều kiện cấu tạo.

   

 • D

   Bằng 0,3 + mH (mét); m = 0,003-0,004.