1

Đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng đối với loại hợp đồng nào?

 • A

  Hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo thời gian

 • B

  Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian

 • C

  Cả a và b

 • D

  a hoặc b