1

Theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 0380: 2014 đường giao thông nông thôn có mấy cấp? chọn phương án đúng?

 • A

   Có 1 cấp A

 • B

  Có 2 cấp A, B

 • C

  Có 3 cấp A, B, C

 • D

  Có 4 cấp A, B, C, D