1

Khái niệm nguồn tiếp nhận nước thải:

 • A

   Là nguồn nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ, có mục đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải sinh hoạt thải vào

 • B

  Là sống, hồ.

 • C

   Là hệ thống cống, rãnh thoát nước thải.

 • D

  Là hệ thống kênh, mương thủy lợi.