1

Xác định sai số khoảng chia 1dm trên thang chính và thang phụ

(nếu có) của mia Invar, sai số này không được vượt quá

 • A

  0.20 mm

   

 • B

  0.15 mm

   

 • C

  0.25 mm

   

 • D

  0.10 mm