1

Sản phẩm cuối cùng của công tác đo vẽ địa chất công trình là gì:

 • A

  Bản đồ địa mạo khu vực nghiên cứu kèm theo thuyết minh

   

 • B

  Bản đồ địa chất khu vực nghiên cứu kèm theo thuyết minh

   

 • C

  Bản đồ địa chất công trình kèm theo thuyết minh

   

 • D

  Bản đồ địa chất thủy văn kèm theo thuyết minh