1

Khi sử dụng nhiều loại đất để đắp đập, chỉ tiêu thiết kế của đất đắp được xác định như thế nào?

 • A

  Bằng chỉ tiêu trung bình, áp dụng chung cho toàn mặt cắt.

   

 • B

  Bằng chỉ tiêu của loại đất yếu nhất.

   

 • C

  Thí nghiệm và chọn chỉ tiêu tương ứng cho từng loại đất bố trí ở

  từng vùng riêng biệt của mặt cắt.

   

 • D

  Thí nghiệm với mẫu bằng vật liệu trộn lẫn tất cả các loại đất.