1

Đường kính tối thiểu của ống, cống thoát nước mưa, cống thoát nước chung ngoài đường phố?

 • A

  300 mm

   

 • B

  400 mm

   

 • C

  450 mm

   

 • D

  500 mm