1

Dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng trong trường hợp nào sau đây?

 • A

  Sau khi công trình của dự án được hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

 • B

  Dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn khi cấp có thẩm quyền có văn bản dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện dự án.

 • C

  Trong trường hợp a hoặc b

 • D

  Khi người quyết định đầu tư yêu cầu