1

Chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng không bao gồm chi phí nào sau đây?

 • A

  Chi phí chung, chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

 • B

  Chi phí cho một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế

 • C

  Chi phí gián tiếp được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm

 • D

  Thuế giá trị gia tăng