1

Trong tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054 – 2005 ngoài đường ô tô cao tốc, có các phương án phân loại dưới đây. Phương án nào đúng.

 • A

   Đường có 6 cấp, từ cấp I tới cấp VI

 • B

  Đường có 5 cấp, từ cấp I tới cấp V

 • C

   Đường có 4 cấp, từ cấp I tới cấp IV

 • D

  Đường có 3 cấp, từ cấp I tới cấp III