1

Chủ đầu tư có quyền gì trong công tác thiết kế xây dựng?

 • A

   Tự thực hiện thiết kế xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định

 • B

  Yêu cầu nhà thầu thiết kế xây dựng sửa đổi, bổ sung thiết kế xây dựng không tuân thủ quy chuẩn xây dựng

 • C

  Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan

 • D

  Không được giám sát thực hiện hợp đồng thiết kế đã ký kết với nhà thầu