1

Cần có biện pháp loại trừ ảnh hưởng của góc i trước khi đo khi góc i dao động quá

 • A

   

   10“

   

 • B

  12“

   

 • C

  20“

   

 • D

   25“