1

Điều kiện áp dụng phương pháp đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan theo phương pháp cột nước không đổi – Phương pháp

V.M. Nasberg là:

 • A

  Đáy đoạn đổ nước cao hơn mực nước ngầm hoặc mái tầng cách

  nước khoảng (T) lớn hơn hoặc bằng chiều cao cột nước đổ (H) (T > H)

   

 • B

  Chiều cao cột nước thí nghiệm (H) nằm trong phạm vi chiều dài

  đoạn đổ nước (L) (H < L)

   

 • C

  Tỷ số giữa cột nước (H) và bán kính của hố khoan đổ nước (r) nằm trong khoảng 50 ≤ H/r ≤ 200

   

 • D

  Cả ba phương án a, b, c.