1

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư không bao gồm nội dung nào sau đây ?

 • A

  Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính;

 • B

  Biện pháp thi công chủ yếu, biện pháp đảm bảo an toàn và môi trường xây dựng;

 • C

  Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn;

 • D

  Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư;