1

Chi phí trực tiếp trong chi phí xây dựng bao gồm nội dung nào sau đây?

 • A

  Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công

 • B

  Chi phí chung

 • C

  Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

 • D

  Không nội dung nào ở trên