1

Khi đắp nền đường trên đất yếu phải sử dụng lớp đệm cát để thoát nước ngang. Trong các trường hợp sau trường hợp nào phải dùng tầng đệm cát:

 • A

  Trường hợp đắp trực tiếp trên đất yêu

 • B

  Trường hợp đào một phần hay toàn bộ tầng đất yếu

 • C

   Sử dụng giếng cát hay bấc thấm thoát nước thẳng đứng

 • D

  Tất cả 3 trường hợp trên