1

Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm A sử dụng đầu tư công, có công trình cấp cao nhất là cấp II do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế cơ sở?

 • A

  Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng

 • B

  Sở Xây dựng

 • C

  Sở Kế hoạch và đầu tư

 • D

  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư