1

Độ bằng phẳng của mặt đường có thể dùng thước 3 mét để kiểm tra. Đối với mặt đường cấp cao A2 (bê tông nhựa nguội, trên có láng mặt, thấm nhập nhựa, láng nhựa) thì quy định nào đúng trong các phương án sau:

 • A

  20% số khe hở dưới 3mm và 80% số khe hở phải dưới 5 mm.

 • B

  30% số khe hở dưới 3mm và 70% số khe hở phải dưới 5 mm

 • C

   40% số khe hở dưới 3mm và 60% số khe hở phải dưới 5 mm

 • D

   Tất cả phải dưới 10 mm.