1

Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm B sử dụng vốn đầu tư công, có công trình cấp cao nhất là cấp I do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng?

 • A

  Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng

 • B

  Sở Xây dựng

 • C

  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư

 • D

  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư