1

Để đo độ lún công trình cần sử dụng các máy thủy chuẩn có giá

trị khoảng chia trên ống nước dài không vượt quá:

 • A

   25“/2mm  

 • B

  20“/2mm

 • C

  12“/2mm

   

 • D

  15“/2mm