1

Phương pháp đổ nước thí nghiệm xác định hệ số thấm của A.K. Bôndưrep áp dụng thích hợp cho đất đá nào và điều kiện cụ thể nào:

 • A

  Đất sét có mặt lớp xuất lộ hoặc tại độ sâu không quá 1,5 m, có tính

  thấm nhỏ

   

 • B

  Đất sét pha có mặt lớp xuất lộ hoặc độ sâu không quá 1,5 m, có tính

  thấm nhỏ

   

 • C

  Đất cát pha, cát mịn có mặt lớp lộ hoặc độ sâu không quá 1,5 m, có tính thấm không lớn

   

 • D

  Đất cát thô lẫn sỏi sạn hay đất sỏi sạn có mặt lớp lộ hoặc độ sâu

  không quá 1,5 m, có tính thấm tương đối lớn đến lớn