1

Trong các biểu đồ quan hệ lập từ kết quả thí nghiệm nén tĩnh nền

bằng tấm nén phẳng, biểu đồ quan hệ nào được sử dụng để trực tiếp xác định mô đun biến dạng:

 • A

  Biểu đồ quan hệ độ lún – tải trọng – thời gian

   

 • B

  Biểu đồ quan hệ độ lún – thời gian của các cấp gia tải

   

 • C

  Biểu đồ quan hệ tải trọng – độ lún

   

 • D

  Biểu đồ quan hệ tải trọng – thời gian