1

Ứng suất kéo khống chế tại các mối nối giữa các đốt đúc trong giai đoạn thi công đúc hẫng là giá trị nào sâu đây?

  • A

    Không cho xuất hiện ứng suất kéo.

  • B

     

  • C

  • D